ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 ในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ และดำเนินการอื่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 19 เมษายน 2565 ต่อไป