โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563