การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ