กองคลัง

นางปิ่นเพชร เทพสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวิภาพร อานุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นางสาวศรัญย์พัทธ์ มินทะขัติ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ

นางสาวสุพรรณี จันทร์แก้ว
พนักงานพัสดุ
ชำนาญการ

นางสาวศวิตา โนทัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายราเชนทร์ จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววรัญญา จักรสาร
คนงาน

นายจิรเดช เตียนต๊ะนันท์
จ้างเหมาบริการ