กองคลัง

นางปิ่นเพชร เทพสมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางวิภาพร อานุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นางสาวศรัญย์พัทธ์ มินทะขัติ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ

นางสาวสุพรรณี จันทร์แก้ว
พนักงานพัสดุ
ชำนาญการ

นางสาวศวิตา โนทัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายราเชนทร์ จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววรัญญา จักรสาร
คนงาน

นางสาวสวลี อินสมบัติ
จ้างเหมาบริการ