การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.ประเภทบริหารท้องถิ่น

บริหารงานท้องถิ่น

2.ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

นักบริหารงานการเกษตร

นักบริหารงานการคลัง

นักบริหารงานการศึกษา

นักบริหารงานช่าง

นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล

นักบริหารงานทั่วไป

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.ประเภทวิชาการ

3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3701 วิศวกรโยธา

3702 สถาปนิก

3703 นักผังเมือง

3704 วิศวกรเครื่องกล

3705 วิศวกรไฟฟ้า.

3706 วิศวกรสุขาภิบาล

3707 นักจัดการงานช่าง

3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

4.ประเภททั่วไป

4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4202 เจ้าพนักงานการคลัง

4203 เจ้าพนักงานพัสดุ

4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4403 จพง.สัตวบาล

4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4501 จพง.วิทยาศาสตร์

4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน

4602 พยาบาลเทคนิค

4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู

4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4605 โภชนาการ

4606 จพง.รังสีการแพทย์

4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์

4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

4610 สัตวแพทย์

4701 นายช่างโยธา

4702 นายช่างเขียนแบบ

4703 นายช่างสำรวจ

4704 นายช่างผังเมือง

4705 นายช่างเครื่องกล

4706 นายช่างไฟฟ้า

4707 เจ้าพนักงานประปา

4708 นายช่างศิลป์

4709 นายช่างภาพ

4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

5.พนักงานครู

มาตรฐานครู

ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ว.154

เงินเดือนแรกบรรจุ 59ก.กลาง

ประกาศโครงสร้างบัญชี 5

ประกาศหลักเกณฑ์ พชค.ฉ.2 13285

ประกาศหลักเกณฑ์กลับเข้ารับราชการ 2563

ประกาศหลักเกณฑ์เงินเดือนแรกบรรจุ

ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง ฉ.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง ฉ.3 เข้าแท่ง

ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง ฉ4 4%

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ.2558

ประกาศหลักเกณฑ์วิทยฐานะครูอบต.(ใหม่)

ประกาศหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์พนักงานจ้าง

พรก.เงินเดือนครู 58 มาตรฐนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่2)พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ.2553

ระเบียบการลา

ว 2347

ว.23ประเมินครู5ปีอบต.เทศบาล

สมรรถนะประจำสายงาน

สมรรถนะผู้บริหาร

สมรรถนะหลัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ประกาศ ก.อบต. เรื่่อง มาตร

หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ว70 ลว. 19 มิ.ย.

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน 2563

หลักเกณฑ์บัญชี 5

หลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน วินัย ลาออกจากราชการ รวม 7 หลักเกณฑ์ 59

เอกสารแนบท้ายสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3

เอกสารแนบท้ายสิ่งที่ส่งมาด้วย 4-6แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อความร้องทุกข์ ทุกข้อความ จะได้รับการพิจารณา และรายงานผลให้ท่านทราบทางที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หรือทาง E-Mail

กรอกข้อมูล

1. ในช่องที่มีเครื่องหมาย * ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบ

2. กรุณากรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-Mail ตามจริง เพื่อประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานให้ท่านทราบ

 

 

ส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล คลิกที่นี่