E-Service

หลักเกณฑ์การขอใช้บริการ (E-Service)

*** แบบฟอร์มนี้เป็นการให้บริการประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
เพื่อยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
* ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่าผู้ขอรับใช้บริการ มีตัวตนจริง

    หมายเหตุ

    ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ มีความจำเป็นต้องติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามช่องทางที่ระบุไว้