สายด่วนถึงผู้บริหาร

นายทองใบ มีกิน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ต๋ำ
โทร.081-7248616

นายวิรัช คำภิระปาวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ต๋ำ
โทร.081-0307223


นายสาคร ใจแปง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ต๋ำ
โทร.061-3633899

นางสาวเพชรสุคนธ์ การงาน
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ต๋ำ
โทร.093-4563974