สายด่วนถึงผู้บริหาร

นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

เบอร์โทรศัพท์ 089-9544448