ประกาศอำเภอพญาเม็งรายและประการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

ประกาศอำเภอพญาเม็งราย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เรื่องเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต่ำ เรื่องเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563.pdf

ประกาศอำเภอพญาเม็งราย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563.pdf

ประกาศอำเภอพญาเม็งราย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปรจำปี 2563.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เรื่องเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เรื่องเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564.pdf

ประกาศอำเภอพญาเม็งราย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564.pdf