ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือ ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

โทร. 053-190551

นายทองใบ มีกิน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ต๋ำ เบอร์โทร 0817248616

นายทัชชนัจ อนุเคราะห์
รองปลัด อบต.แม่ต๋ำ เบอร์โทร 080-9514942

นายวินัย ไชยนาเหลือง
ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ เบอร์โทร 083-2038264

แบบฟร์อมร้องเรียน-ร้องทุกข์ ออนไลน์

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ มีความห่วงใยในทุกข์สุข และความเป็นอยู่ของประชาชนตำบลแม่ต๋ำทุกท่าน จึงได้เปิดให้ประชาชนผู้เดือดร้อน สามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.maetam.go.th ได้โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วส่งตรงถึงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

ข้อความร้องทุกข์ ทุกข้อความ จะได้รับการพิจารณา และรายงานผลให้ท่านทราบทางที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หรือทาง E-Mail

กรอกข้อมูล
1. ในช่องที่มีเครื่องหมาย * ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
2. กรุณากรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-Mail ตามจริง เพื่อประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานให้ท่านทราบ