โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 แผนงานที่ 3

-กิจกรรม การจัดการขยะทั่วไป (ขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์) การเดินรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะแนะโฟม -กิจกรรม การจัดการขยะทั่วไป (ขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์) การเดินรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะแนะโฟม วันอาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00น.
ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ,8 , 10

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 แผนงานที่ 3

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 แผนงานที่ 3