การแต่งตั้ง สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2565

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สมัยสามัญ ประจำปี 2564

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2564

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี 2565