ร่วมงานไหว้สาพญามังราย ประจำปี พ.ศ.2565

 

 

ร่วมงานไหว้สาพญามังราย ประจำปี พ.ศ.2565
ทางอำเภอพญาเม็งรายร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป  ได้กำหนดจัดงานไหว้สาพญามังราย ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ณ บริเวณคุ้มพญามังราย บ่้านป่าสัก หมู่ที่ 3 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนมังรายมหาราชที่สร้างเมืองเชียงราย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวล้านนา