กองการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีพฤหัส มูลเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางทิพวรรณ ก๋าคำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางชัญญาวีร์ คำของ
ครู

นางสาวเย็นรุ่ง สอนใจ
ครู

นางจารุมาศ บางโป่ง
ผู้ดูแลเด็ก

นางกาญจนี ยอดสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก

นางพัชนีย์ แสงเพชร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรุ่งฤทัย เรืองฤทธิ์
คนงาน