สำนักปลัด

นายทัชชนัจ อนุเคราะห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

นายพลากร ผะก่าคำแหลง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนัทธ์หทัย ขันขยัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางดาวเรือง อริแสน
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

นายพิเชษฐ์ อินตะเขื่อน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน

นางรัชนี มูลเมือง
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นายวินัย ไชยนาเหลือง
นิติกรชำนาญการ

นางรัตนา จิลาภัทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวธารทิพย์ แก้ววงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางพัฒนันท์ จินะการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพิชิตพล เสนนะ
จ้างเหมาบริการ

นางสาววารุณี สมแก้ว
คนงาน

นายวิชาญ ใจคำ
คนงาน

นายเทวา ทาระจีน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวศิรารัตน์ เมืองแก่น
คนงาน

นางผ่องศรี สอนลือ
จ้างเหมาบริการ

นายสาม หารป่า
จ้างเหมาบริการ

นายวรวิทย์ โนมูล
พนักงานขับรถยนต์