บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อให้บริการประชาชนที่มารับวัคซีน Covid-19

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ขอขอบคุณบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) สาขาเชียงราย และบ้านสันรวกทอง หมู่ 6 ตำบลแม่ต๋ำ ที่ได้สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อให้บริการประชาชนที่มารับวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ตำบลแม่ต๋ำและตาดควัน ในวันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ที่มา https://www.facebook.com/obt.maetam