การประชุม คณะกรรมการ อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหลักกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2563 ครั้งที่ 3

การประชุม คณะกรรมการ อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหลักกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563