รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (งบการเงิน)

รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ 2563

งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2564 ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ 2564 ดาวน์โหลด

รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลด

รายงานการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2564 – 30 กันยายน พ.ศ 2564) ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำเดือนตุลาคม พ.ศ 2564 ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ดาวน์โหลด

งบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

รายงานการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2564