ลักษณะที่ตั้ง

ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพญาเม็งราย ห่างจากที่ทำการอำเภอพญาเม็งราย 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,750 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มที่ราบเชิงเขา เหมาะสำหรับทำการเกษตร มีแม่น้ำสายหลัก 3 สาย ที่สำคัญ คือ

 1. ห้วยบ่อแสง
 2. ลำน้ำต๋ำ 3
 3. ห้วยน้ำบ่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพญาเม็งราย ห่างจากที่ทำการอำเภอพญาเม็งราย 18.00 กิโลเมตร การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โดยรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1174 มีเนื้อที่ประมาณ 46.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,750.00 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย ติดต่อตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ
  ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย
  ลักษณะภูมิอากาศ
  ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ได้แก่
 4. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนกลางเดือนพฤษภาคม อาจเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นเป็นครั้งคราวในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน อากาศร้อนจะมีอุณหภูมิระหว่าง 30 – 39 องศาเซลเซียส ร้อนจัดอุณหภูมิตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 5. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม แต่อาจเกิดช่วงฝนทิ้ง ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ หรือบางทีอาจเกิดปริมาณน้ำฝนมากในช่วงเดือนกรกฎาคม
 6. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรือมีฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิระหว่าง 15 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหนาวจัดต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส
  ลักษณะของดิน
  ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว ร่วน ซุย เหมาะสำหรับการทำนา ทำไร่ ทำสวน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
  ด้านการเมือง/การปกครอง
  เขตการปกครอง
  การปกครองตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ –สกุล ตำแหน่ง
  1 บ้านแม่ต๋ำน้อย นายทะนง ช่างฆ้อง ผู้ใหญ่บ้าน
  2 บ้านบ่อแสง นายเพชร เตียนต๊ะนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน
  3 บ้านสันเวียง นายเทวัญ ติ๊บบุญศรี ผู้ใหญ่บ้าน
  4 บ้านป่าม่วง นายธีร์ธวัช กันทัพ ผู้ใหญ่บ้าน
  5 บ้านแม่ต๋ำกลาง นายรุ่งโรจน์ เสนนะ กำนันตำบลแม่ต๋ำ
  6 บ้านสันรวกทอง นายวสุพล จอมเมืองกาศ ผู้ใหญ่บ้าน
  7 บ้านสันมะปิน นายนวล สมแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
  8 บ้านป่ามื่น นายประพันธ์ หารป่า ผู้ใหญ่บ้าน
  9 บ้านแม่ต๋ำใต้ นายวิษณุ ท้าวนาม ผู้ใหญ่บ้าน
  10 บ้านแสงใต้ นายสมรส ชุมภูวัง ผู้ใหญ่บ้าน
  11 บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์ นายปัญจพล ทาโน ผู้ใหญ่บ้าน การเลือกตั้ง
  เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำได้แบ่งเขตการเลือกตั้งทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำเป็น 11 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
  เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านแมต๋ำน้อย
  เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านบ่อแสง
  เขตเลือกตั้งที่ 3 บ้านสันเวียง
  เขตเลือกตั้งที่ 4 บ้านป่าม่วง
  เขตเลือกตั้งที่ 5 บ้านแม่ต๋ำกลาง
  เขตเลือกตั้งที่ 6 บ้านสันรวกทอง
  เขตเลือกตั้งที่ 7 บ้านสันมะปิน
  เขตเลือกตั้งที่ 8 บ้านป่ามื่น
  เขตเลือกตั้งที่ 9 บ้านแม่ต๋ำใต้
  เขตเลือกตั้งที่ 10 บ้านแสงใต้
  เขตเลือกตั้งที่ 11 บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์
  การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้
  ลำดับที่ ชื่อ –สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
  1 นายศรีวรรณ ฟูแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสียชีวิต
  2 นายวุฒิชัย เนื่องหล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สิ้นสภาพ
  3 นายบุญรวย ราชลำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สิ้นสภาพ
  4 นายปราการณ์ ผาลัย เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล สิ้นสภาพ
  5 นายวิ่ง ติ๊บหน่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
  6 นายวิรัช ค๋าภิระปาวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 รองประธานสภาฯ
  7 นายสุชาติ ทากอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
  8 นายอินตา ชมภูวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
  9 นางสุมิตรา สีต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
  10 นายเทวัญ ติ๊บบุญศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 ลาออก
  11 นายชาติชาย มาแสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
  12 นายอินแสง สมนาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 เสียชีวิต
  13 นายอนันต์ ทิศพรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
  14 นายประหยัด แสงเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
  15 นายสาคร ใจแปง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 ลาออก
  ลำดับที่ ชื่อ –สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
  16 นางอุดมภรณ์ กันแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
  17 นายไกลรุ่ง ใจเหิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
  18 นายนวล สมแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 ลาออก
  19 นายมา รู้น้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
  20 นายสืบ โนทัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 ประธานสภาฯ
  21 นายศุรเมธ คำของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 ลาออก
  22 นายวุฒิธนา บุญพิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
  23 นายบุญค้ำ บุญพิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 ลาออก
  24 นายอิทธิพล จำปา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
  25 นายศรีชล เมืองแก่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
  26 นายหัตถพรรณ อริแสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
  ที่ตั้งหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย
  หมู่ที่ 1 บ้านแม่ต๋ำน้อย จำนวน 124 ครัวเรือน ชาย 144 คน หญิง 152 คน รวม 296 คน
  หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแสง จำนวน 149 ครัวเรือน ชาย 211 คน หญิง 236 คน รวม 457 คน
  หมู่ที่ 3 บ้านสันเวียง จำนวน 125 ครัวเรือน ชาย 175 คน หญิง 178 คน รวม 353 คน
  หมู่ที่ 4 บ้านป่าม่วง จำนวน 190 ครัวเรือน ชาย 240 คน หญิง 257 คน รวม 497 คน
  หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋ำกลาง จำนวน 151 ครัวเรือน ชาย 217 คน หญิง 238 คน รวม 455 คน
  หมู่ที่ 6 บ้านสันรวกทอง จำนวน 164 ครัวเรือน ชาย 216 คน หญิง 225 คน รวม441 คน
  หมู่ที่ 7 บ้านสันมะปิน จำนวน 117 ครัวเรือน ชาย 175 คน หญิง 182 คน รวม 357 คน
  หมู่ที่ 8 บ้านป่ามื่น จำนวน 157 ครัวเรือน ชาย 228 คน หญิง 235 คน รวม 463 คน
  หมู่ที่ 9 บ้านแม่ต๋ำใต้ จำนวน 249 ครัวเรือน ชาย 307 คน หญิง 318 คน รวม 625 คน
  หมู่ที่ 10 บ้านแสงใต้ จำนวน 148 ครัวเรือน ชาย 201 คน หญิง 208 คน รวม 409 คน
  หมู่ที่ 11 บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์ จำนวน 152 ครัวเรือน ชาย 255 คน หญิง 280 คน รวม 535 คน

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

สาธารณสุข
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรค ไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานสาธารณสุขโรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรกเกิด – ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบล พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
หน่วยงานด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ตำบล มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง ประกอบด้วย

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ต๋ำ ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 9 เบอร์โทร 053-190638
  อาชญากรรม
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ ที่สามารถดำเนินการได้
  ยาเสพติด
  ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอพญาเม็งราย ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้น พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำประชาชนหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ๋านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
  การสังคมสงเคราะห์
  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
  ๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
  ๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
  การคมนาขนส่ง
  การคมนาคมขนส่ง เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ใช้เส้นทางสัญจรทางรถยนต์ เส้นทางหลักได้แก่
  1) ทางหลวงหมายเลข 1174 ผ่าน 4 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 ,4 ,6 และ 9
  2) ทางหลวงแผ่นดิน สายชมภู – ทุ่งงิ้ว ผ่าน 4 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 3 ,5 ,9 และ 11
  3) ถนนลาดยาง รพช. ตัดผ่าน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่1,3, 4, 5, 8,9 และ 11
  4) ถนนลาดยาง รพช.เชื่อมต๋ำบลตาดควัน 1 สาย
  5) ถนนลูกรังเชื่อมตำบลเม็งราย 1 สาย
  6) ถนนลูกรังเชื่อมตำบลยางฮอม 1 สาย
  การไฟฟ้า
  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้