ประวัติความเป็นมาของ อบต.

 ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๓๘  ต่อมาประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยยกฐานะจาก  สภาตำบลแม่ต๋ำ  อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  เป็นองค์กบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙