สอบถามเรื่องการแจ้งรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: ถาม-ตอบสอบถามเรื่องการแจ้งรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
12345 asked 1 ปี ago

สอบถามเรื่องการแจ้งรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

อบต.แม่ต๋ำ ทีมงาน replied 1 ปี ago

การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เตรียมเอกสารการลงทะเบียน ดังนี้
1. บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีธนาคาร