องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง

keyboard_arrow_right

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนน AC โดยวิธี Pavement In-Recycling ถนนสายบ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านสันเวียง หมู่ที่ 3 ชร.3075 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธ

( ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 18 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนน AC โดยวิธี Pavement In-Recyling ถนนสายบ้านสันเวียง หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอ

( ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ทีี่ 4

( ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงใต้ หมู่ทีี่ 10

( ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ามื่น หมู่ทีี่ 8

( ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ทีี่ 9

( ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโรงเก็บขยะอันตราย องค์การบริหารตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันเวียง หมู่ทีี 3

( ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำกลาง หมู่ที่ 5

( ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านบ่อแสง หมู่ที่ 2

( ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 9

( ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 28 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 35 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก บ้านสันรวกทอง หมู่ทีี่ 6

( ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 68 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ทีี่ 4

( ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะปิน หมู่ทีี่ 7

( ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 53 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 168 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่ต๋ำน้อย หมุ่ที่ 1

( ประกาศเมื่อ 09 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 44 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8

( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 55 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำกลาง หมุ่ที่ 5

( ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 48 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์ หมู่ที่ 11

( ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 71 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการต่อเติมลานตากพืชผลการเกษตร บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10

( ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 78 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมบ้านแสงใต้ หมู่ที่

( ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 64 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศยกเลิกราคากลาง การดำเนินการจัดซื้ือจัดจ้างโครงการ จำนวน 2 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 17 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 42 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศราคากลางในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์ หมู่ที่ 11

( ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 60 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศราคากลางในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10

( ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 64 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันเวียง หมู่ที่ 3

( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 28 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ถนนการเกษตรบ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8

( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแสง หมู่ที่ 2

( ประกาศเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10

( ประกาศเมื่อ 08 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 30 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ 6

( ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 4

( ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำกลาง หมุ่ที่ 5

( ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน 28 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์ หมุ่ที่ 11

( ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกสระ รพช. บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 1

( ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกสระ รพช. บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 1

( ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 67 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

จัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดบ้านสันมะปิน หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 05 มีนาคม 2562 เปิดอ่าน 45 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

จัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดบ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 05 มีนาคม 2562 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

จ้างเจาะบ่อบาดาล บ้านสันเวียง หมู่ที่ 3

( ประกาศเมื่อ 05 มีนาคม 2562 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

จ้างเจาะบ่อบาดาล บ้านบ่อแสง หมู่ที่ 2

( ประกาศเมื่อ 05 มีนาคม 2562 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตำบลแม่ต๋ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้

( ประกาศเมื่อ 22 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

( ประกาศเมื่อ 02 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 147 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่

( ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2561 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต่ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 60 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้

( ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตำบลแม่ต๋ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 55 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกถนนสายการเกษตรในตำบลแม่ต๋ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างวางท่อระบายน้ำถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต๋ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี

( ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต๋ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี

( ประกาศเมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 เปิดอ่าน 25 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาบริการในการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

( ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2561 เปิดอ่าน 165 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริสมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านเวียง หมู่ที่ 3

( ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 4

( ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริสมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 9

( ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริสมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์ หมู่ที่ 11

( ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน 28 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันเวียง หมู่ที่ 3

( ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน 40 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10

( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน 72 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแสง หมู่ที่ 2

( ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน 61 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6

( ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2561 เปิดอ่าน 66 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกหน้าฝายลุงเริญ บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8

( ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2561 เปิดอ่าน 54 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำบ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์ หมู่ที่ 11

( ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2561 เปิดอ่าน 38 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำน้ำต๋ำ บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 9

( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2561 เปิดอ่าน 99 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10

( ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดอ่าน 86 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริสมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8

( ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดอ่าน 66 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 1

( ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดอ่าน 71 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10

( ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดอ่าน 96 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านแม่ต๋ำกลาง หมู่ที่ 5

( ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดอ่าน 82 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10

( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2561 เปิดอ่าน 80 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10

( ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2561 เปิดอ่าน 92 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริสมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านสันมะปิน หมู่ที่ 7

( ประกาศเมื่อ 22 มกราคม 2561 เปิดอ่าน 85 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริสมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ 6

( ประกาศเมื่อ 22 มกราคม 2561 เปิดอ่าน 90 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแสง หมู่ที่ 2

( ประกาศเมื่อ 22 มกราคม 2561 เปิดอ่าน 95 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน 107 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 1

( ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน 109 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10

( ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน 98 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาบาดาล บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 9

( ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560 เปิดอ่าน 120 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 4

( ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 115 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแสง หมู่ที่ 2

( ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 113 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริสมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านสันเวียง หมู่ที่ 3

( ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 108 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริสมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์ หมู่ที่ 11

( ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 123 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำกลาง หมู่ที่ 5

( ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 117 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ 6

( ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 105 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8

( ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 136 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะปิน หมู่ที่ 7

( ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 106 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ 6

( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2560 เปิดอ่าน 126 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันโครงการปรับปรุงหอประชุม บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ 6

( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2560 เปิดอ่าน 124 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตรตำบลแม่ต๋ำโดยการลงหินคลุก

( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2560 เปิดอ่าน 141 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 1

( ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2560 เปิดอ่าน 144 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 9

( ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2560 เปิดอ่าน 119 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันเวียง หมูู่ที 3

( ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2560 เปิดอ่าน 201 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2560 เปิดอ่าน 139 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาชาสัมพันธ์จ้างเหมาจัดทำแผนที่แม่บท ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ประจำปี 2560

( ประกาศเมื่อ 13 กรกฎาคม 2560 เปิดอ่าน 130 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเข้าสู่ถนนสายการเกษตร สายห้วยเก๊าค่า ม.8

( ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2560 เปิดอ่าน 128 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผลการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเข้าสู่ถนนห้วยเก๊าค่า บ้านป่ามื่น ม.8

( ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2560 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำที่เก็บขยะอันตรายพร้อมภาชนะภายในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2560 เปิดอ่าน 123 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดทางน้ำระบายนน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2560 เปิดอ่าน 153 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผลการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดถนนภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำกลาง ม.5

( ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2560 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อแสง หมู่ที่ 2

( ประกาศเมื่อ 29 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 142 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำกลาง หมู่ที่ 5

( ประกาศเมื่อ 29 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 135 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผลการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดถนนภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อแสง ม.2

( ประกาศเมื่อ 29 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 45 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 126 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ปรับปรุงรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 148 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

จ้างเหมาซ่อมแซมฝาย หมู่ 8 บ้านป่ามื่น ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

( ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 147 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ก่อสร้างเรียงหินใหญ่แนวตลิ่งลำห้วยบ่อแสง บ้านสันมะปิน หมู่ที่ 7

( ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 144 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านป่าม่วง ม.4

( ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 159 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผลการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ม.4

( ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 35 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการเรียงหินใหญ่แนวตลิ่งลำห้วยน้ำต๋ำ บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์ ม.11

( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2560 เปิดอ่าน 161 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมฝาย บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8 (ลุงเริญ)

( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2560 เปิดอ่าน 152 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผลการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเรียงหินใหญ่แนวตลิ่งลำห้วยน้ำต๋ำ บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์ ม.11

( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2560 เปิดอ่าน 30 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2560

( ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2560 เปิดอ่าน 169 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อชุดเครื่องแบบหรือชุดฝึกปฏิบัติการ (อปพร)

( ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2560 เปิดอ่าน 181 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

การจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับช่วงเปิดภาคเรียนและช่วงปิดภาคเรียน

( ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดอ่าน 173 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านแสงใต้ ม.10

( ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดอ่าน 175 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแสง ม.2

( ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดอ่าน 184 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2559 เปิดอ่าน 171 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคาตามโครงการขุดลอกลำเหมืองร่องฮ้าง บ้านสันเวียง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2559 เปิดอ่าน 168 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 4 ต.แม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 เปิดอ่าน 171 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

( ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2559 เปิดอ่าน 168 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเขื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (

( ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2559 เปิดอ่าน 176 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavenent In – Place Recycling)

( ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2559 เปิดอ่าน 193 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันเวียง หมู่ที่ 3

( ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2559 เปิดอ่าน 191 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านสันมะปิน ม.7

( ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2559 เปิดอ่าน 230 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2559 เปิดอ่าน 208 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ 6

( ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2559 เปิดอ่าน 230 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแสง ต.แม่ต๋ำ โดยวิธีตกลงราคา

( ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2559 เปิดอ่าน 217 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ามื่น หมู่ 8 ต.แม่ต๋ำ โดยวิธีตกลงราคา

( ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2559 เปิดอ่าน 198 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงใต้ หมู่ 10 ต.แม่ต๋ำ โดยวิธีตกลงราคา

( ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2559 เปิดอ่าน 220 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

เชิญเสนอราคาโครงการขุดลอกร่องฮ้าง บ้านสันเวียง หมู่ที่ 3

( ประกาศเมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 เปิดอ่าน 210 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

เชิญเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านป่าม่วง ม.4

( ประกาศเมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 เปิดอ่าน 207 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

เชิญเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝาย บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8

( ประกาศเมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 เปิดอ่าน 215 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

เชิญเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝายลุงเริญ บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8

( ประกาศเมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 เปิดอ่าน 250 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าม่วง ม.4 ต.แม่ต๋ำ โดยวิธีตกลงราคา

( ประกาศเมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 เปิดอ่าน 225 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาซ่อมแซม (ฝายลุงเริญ) บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

( ประกาศเมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 เปิดอ่าน 271 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาขุดลอกร่องฮ้าง บ้านสันเวียง หมู่ที่ 3 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

( ประกาศเมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 เปิดอ่าน 238 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาซ่อมแซมฝาย บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

( ประกาศเมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 เปิดอ่าน 227 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาขุดลอกหนองแสะ ม.6 บ้านสันรกวทอง ต.แม่ต๋ำ โดยวิธีตกลงราคา

( ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2559 เปิดอ่าน 225 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาขุดลอกหนองไก่ต้ม ม.4 บ้านแม่ต๋ำน้อย ต.แม่ต๋ำ โดยวิธีตกลงราคา

( ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2559 เปิดอ่าน 265 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาขุดลอกห้วยน้ำบ่อ ม.1 บ้านแม่ต๋ำน้อย ต.แม่ต๋ำ โดยวิธีตกลงราคา

( ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2559 เปิดอ่าน 238 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาขุดบ่อขยะสาธารณะประจำหมู่บ้าน ม.10 บ้านแสงใต้ ต.แม่ต๋ำ โดยวิธีตกลงราคา

( ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2559 เปิดอ่าน 296 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กถนนการเกษตรสายห้วยก๊อง ม.10 บ้านแสงใต้ ต.แม่ต๋ำ โดยวิธีตกลงราคา

( ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2559 เปิดอ่าน 246 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 1 ต.แม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2559 เปิดอ่าน 254 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ซอย 9 บ้านบ่อแสง หมู่ที่ 2 ต.แม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2559 เปิดอ่าน 275 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 4 ต.แม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2559 เปิดอ่าน 272 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อเรียงหินใหญ่แนวตลิ่งลำห้วยน้ำต๋ำ (หลังโรงน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน) บ้านแม่ต๋ำกลาง หมู่ที่ 5 ต.แม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2559 เปิดอ่าน 259 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต ชนิด Singel_Box บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 9 ต.แม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2559 เปิดอ่าน 290 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์ หมู่ที่ 11 ต.แม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2559 เปิดอ่าน 258 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศจัดซื้อวัสดุโดยวิธีตกลงราคาตามโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันรวกทองหมู่ที่ 6 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 20 มกราคม 2559 เปิดอ่าน 288 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศจ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนสายการเกษตรในตำบลแม่ต๋ำ (ลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ) ถนนดินลูกรังสายการเกษตรบ้านสันรวกทอง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2559 เปิดอ่าน 312 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศจ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนสายการเกษตรในตำบลแม่ต๋ำ (ลงดินลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ) ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2559 เปิดอ่าน 323 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

( ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 384 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 367 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2558 เปิดอ่าน 364 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

( ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2558 เปิดอ่าน 411 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันรวกทอง หมู่ที่ 6 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

( ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2558 เปิดอ่าน 357 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศแก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

( ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2558 เปิดอ่าน 375 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบ่อแสง ม.2

( ประกาศเมื่อ 22 กรกฎาคม 2558 เปิดอ่าน 417 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 18 กรกฎาคม 2558 เปิดอ่าน 391 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

( ประกาศเมื่อ 02 กรกฎาคม 2558 เปิดอ่าน 372 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่บ้านแม่ต๋ำใต้ ม.9 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

( ประกาศเมื่อ 02 กรกฎาคม 2558 เปิดอ่าน 444 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่บ้านป่าม่วง ม.4 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

( ประกาศเมื่อ 02 กรกฎาคม 2558 เปิดอ่าน 380 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 06 พฤษภาคม 2558 เปิดอ่าน 448 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตบ้านป่ามื่น หมู่ 8 - บ้านสันเวียง หมู่ 3

( ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2558 เปิดอ่าน 446 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

( ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2558 เปิดอ่าน 591 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดอ่าน 409 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ต๋ำน้อย ม.1 เชื่อมบ้านบ่อแสง ม.2

( ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2558 เปิดอ่าน 659 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

( ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2558 เปิดอ่าน 399 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

( ประกาศเมื่อ 04 ธันวาคม 2557 เปิดอ่าน 412 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

( ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2557 เปิดอ่าน 482 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2557 เปิดอ่าน 460 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2557 เปิดอ่าน 541 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2556 เปิดอ่าน 656 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างประหยัดพลังงาน พร้อมระบบสำรองไฟ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2556 เปิดอ่าน 714 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2556 เปิดอ่าน 696 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2556 เปิดอ่าน 753 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2556 เปิดอ่าน 760 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนการเกษตร (ลงหินคลุก) จำนวน 5 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2556 เปิดอ่าน 793 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2556 เปิดอ่าน 654 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคา ก่อสร้างถนน คสม. จำนวน 5 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 12 กรกฎาคม 2555 เปิดอ่าน 902 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด จำนวน 4 โครงการ

( ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2555 เปิดอ่าน 1534 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

รายละเอียดคุณลกษณะ

( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2555 เปิดอ่าน 930 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อเรียงหินใหญ่ชายตลิ่งลำนำ้ต๋ำ บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ ๑

( ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2555 เปิดอ่าน 1168 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศสอบราคา ซื้อรถยนต์บรรทุกนำ้อเนกประสงค์ (ดับเพลิงได้) ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร

( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2555 เปิดอ่าน 1725 ครั้ง )