องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

( ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาสผลคะแนนการประเมินสมถรรนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

( ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

( ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และการทดสอบภาคปฏิบัติฯ

( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.แม่ต๋ำ ITA ปี2562

( ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/jofle6

( ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/jofle6

( ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2563 เปิดอ่าน 39 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 30 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

จัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 25 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการยื่นแบบและการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

( ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 48 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์สรุปสาระสำคัญของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

( ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 50 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 155 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

( ประกาศเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

( ประกาศเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ความรู้เกี่ยวกับประเภทของที่ดิน

( ประกาศเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 20 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 27 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 33 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

( ประกาศเมื่อ 09 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 58 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย

( ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการชำระภาษีป้าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

( ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 25 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมวเพื่อรับฟังความคิดเห็น

( ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 48 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 76 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 35 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2562 เปิดอ่าน 42 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 51 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

( ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 73 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศ การกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนกลางชอง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 33 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

( ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 48 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 28 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ประจำปีงบประมาณ 2562

( ประกาศเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 08 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)

( ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562

( ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2562 เปิดอ่าน 56 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2562 เปิดอ่าน 49 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

( ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2562 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

จัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดบ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 05 มีนาคม 2562 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร

( ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 35 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

( ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 42 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำจะดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 45 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

( ประกาศเมื่อ 08 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 08 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

( ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อบต.แม่ต๋ำ 2561

( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562

( ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ความรู้ภาษีท้องถิ่น

( ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ข้อมูลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

( ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

( ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

( ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.)

( ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป การทดสอบภาคปฏิบัติ

( ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 26 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศ เรื่อง แจ้งเลื่อนวันสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศกำหนดเกณฑ์การตัดสินและการประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพิ่มเติม

( ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์โครงการลอยกระทงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ประจำปี พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561 เปิดอ่าน 119 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

( ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 เปิดอ่าน 20 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2561

( ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ประจำปีงบประมาณ 2562

( ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2561 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2561 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศแผนดำเนินงาน ปี 61

( ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต่ำ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ

( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศการกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

( ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)

( ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ เรื่องงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศการใช้ข้อบัญญัติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 6 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 14 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 4 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)

( ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

( ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน 28 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน 33 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน 84 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผลคะแนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสาสามารถสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

( ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน 56 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน 33 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ(บ้านแม่ต๋ำใต้) เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอนุบาล 3 ปี - ป.6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

( ประกาศเมื่อ 03 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ประจำปีงบประมาณ 2561(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)

( ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2561 เปิดอ่าน 108 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ "โครงการปั่นเพื่อรัก"

( ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดอ่าน 82 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และความรู้ความสามารถสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะ

( ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2561 เปิดอ่าน 114 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นโลก (อถล.)

( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2561 เปิดอ่าน 96 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 12 มกราคม 2561 เปิดอ่าน 102 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อบต.แม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

แจ้งเลื่อนวันสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน 144 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน 105 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561

( ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน 155 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ประจำปี พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2564

( ประกาศเมื่อ 04 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน 102 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีท้องถิ่น (ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย) ประจำปี พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 04 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน 135 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น (ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่)

( ประกาศเมื่อ 04 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน 124 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น (ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่)

( ประกาศเมื่อ 04 ธันวาคม 2560 เปิดอ่าน 104 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560

( ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2560 เปิดอ่าน 97 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

( ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2560 เปิดอ่าน 108 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ปี 2561-2564

( ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 120 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

งบแสดงฐานะการเงิน

( ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน 116 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี

( ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2560 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)

( ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2560 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

( ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2560 เปิดอ่าน 111 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศการใช้ข้อบัญญัติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

( ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2560 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564

( ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2560 เปิดอ่าน 138 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

( ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2560 เปิดอ่าน 118 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

คู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

( ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2560 เปิดอ่าน 160 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

( ประกาศเมื่อ 04 กรกฎาคม 2560 เปิดอ่าน 125 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์การขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2559

( ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2560 เปิดอ่าน 577 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2560 เปิดอ่าน 130 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2560 เปิดอ่าน 112 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 103 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2563)

( ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2560 เปิดอ่าน 132 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2560 เปิดอ่าน 114 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

( ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2560 เปิดอ่าน 120 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.6) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560

( ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2560 เปิดอ่าน 125 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2560 เปิดอ่าน 102 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดอ่าน 100 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2560 เปิดอ่าน 91 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศ เรื่อง แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อบต.แม่ต๋ำ

( ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2559 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีท้องถิ่น (ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย) ประจำปี พ.ศ. 2560

( ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2559 เปิดอ่าน 204 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

( ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2559 เปิดอ่าน 178 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น (ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย)

( ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2559 เปิดอ่าน 137 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2559 เปิดอ่าน 116 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

โครงการ ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงและประเพณียี่เป็ง ประจำปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐

( ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2559 เปิดอ่าน 195 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559

( ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2559 เปิดอ่าน 158 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศการใช้แผนพัฒนาตำบลสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ พ.ศ.2561 - 2564

( ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2559 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560

( ประกาศเมื่อ 14 ตุลาคม 2559 เปิดอ่าน 116 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

( ประกาศเมื่อ 14 ตุลาคม 2559 เปิดอ่าน 97 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2559 เปิดอ่าน 97 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 05 กันยายน 2559 เปิดอ่าน 91 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2559 เปิดอ่าน 90 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 01 กรกฎาคม 2559 เปิดอ่าน 86 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2559 เปิดอ่าน 95 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2559 เปิดอ่าน 90 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2559 เปิดอ่าน 79 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558- 2560) แก้ไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2559 เปิดอ่าน 96 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.559

( ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2559 เปิดอ่าน 87 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดอ่าน 86 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.558

( ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2559 เปิดอ่าน 71 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558

( ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2558 เปิดอ่าน 214 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559

( ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2558 เปิดอ่าน 219 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ อบต.แม่ต๋ำ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553

( ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2558 เปิดอ่าน 241 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

( ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2558 เปิดอ่าน 207 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์

( ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2558 เปิดอ่าน 204 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤจิกายน 2558

( ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2558 เปิดอ่าน 124 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ขอเชิญชวนร่วมงานลอยกระทงประจำปี 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านบ่อแสง

( ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 257 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.558

( ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 107 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2558 เปิดอ่าน 125 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2558 เปิดอ่าน 121 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ขอเชิญเที่ยวงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2558

( ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2558 เปิดอ่าน 238 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อราชการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

( ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2558 เปิดอ่าน 235 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

( ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2558 เปิดอ่าน 230 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ความเป็นมาของอาเซียน

( ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2558 เปิดอ่าน 384 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

การชำระภาษี ประจำปี 2558

( ประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2558 เปิดอ่าน 294 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล

( ประกาศเมื่อ 04 ธันวาคม 2557 เปิดอ่าน 341 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

มารู้จักกับประชาคมอาเซียนกันเถอะ

( ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2557 เปิดอ่าน 625 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

การชำระภาษี ประจำปี 2557

( ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 เปิดอ่าน 461 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557

( ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 เปิดอ่าน 473 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล

( ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2557 เปิดอ่าน 398 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555

( ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน 1151 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นตำบลแม่ต๋ำ ประจำปี 2555

( ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2555 เปิดอ่าน 1004 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

ขอเชิญร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2555

( ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2555 เปิดอ่าน 1064 ครั้ง )
keyboard_arrow_right

การชำระภาษีประจำปี 2556

( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2553 เปิดอ่าน 1594 ครั้ง )