ประกาศจากระบบ e-GP

การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS

กรมบัญชีกลางมีหนังสือที่ กค 0433/ว 37 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพื่อทราบ เรื่อง การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ  โดยแจ้งว่า หน่วยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ ผ่านเทคโนโลยี RSS (Really Simply Syndication) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการนำเข้าข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และความผิดพลาด โดยหน่วยงานที่สนใจสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานตามคู่มือการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ eGP ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS

กดที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียด/ download หนังสือแจ้งเวียนและคู่มือ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 คู่มือการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS

 คู่มือการค้นหารหัสหน่วยงานภาครัฐและรหัสหน่วยจัดซื้อย่อย

 คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์
     ของหน่วยงานในรูปแบบ RSS

ที่มา: เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


ทดสอบ ดึง RSS กรณีที่ 1การดึงประกาศตามหน่วยงานภาครัฐ

ทดสอบ ดึง RSS กรณีที่ 2 การดึงประกาศตามหน่วยจัดซื้อย่อย 1509901358

ทดสอบ ดึง RSS กรณีที่ 3 การดึงประกาศตามหน่วยงานภาครัฐ

ทดสอบ ดึง RSS