ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

Replies
0
Voices
1
อบต.แม่ต๋ำ
อบต.แม่ต๋ำ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

BOQ

tor ปรับปรุงหอประชุม

แบบแปลนก่อสร้าง

แบบฟอร์มการจัดทำประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงิน

ปร.4 ปรับปรุงหอประชุม

ปร.5 ปรับปรุง หอประชุม

เอกสารประกวดราคา

เอกสารประกาศ