ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนน AC โดยวิธี Pavement In-Recycling

Replies
0
Voices
1
อบต.แม่ต๋ำ
อบต.แม่ต๋ำ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนน AC โดยวิธี Pavement In-Recycling ถนนสายบ้าน
ป้ามื่น หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านสันเวียง หมู่ 3 ชร 3075 ตำบลแม่ต่ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

BOQ ถนน ม.8 เชื่อม ม.3

tor ถนน ม.8 เชื่อม ม.3

ประกาศ

ประมาณการ