ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมผิวถนน AC โดยวิธี Pavement In-Recycling

Replies
0
Voices
1
อบต.แม่ต๋ำ
อบต.แม่ต๋ำ

ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมผิวถนน AC โดยวิธี Pavement In-Recycling ถนนสายบ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านสันเวียง หมู่ที่ 3 ชร3075 ตำบลแม่ต่ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

BOQ ถนน ม.8 เชื่อม ม.3

tor ถนน ม.8 เชื่อม ม.3

ประกาศ

ประมาณการ