องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดม่อนเศรษฐี

Read more

ประชุมเลือกตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ต๋ำ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

Read more

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.แม่ต๋ำ พัฒนาชุมชนอำเภอพญาเม็งราย ร่วมกับ อบต.แม่ต๋ำ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลแม่ต๋ำ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแม่ต๋ำ

Read more

โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารหลักสูตร/การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต่ำ จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายใต้รหัส 10-10-12-20 วันที่ 10 ธันวาคม 2563 และร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายใต้รหัส 10-10-12-20 วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

Read more

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์โคมยี่เป็ง เพื่อใช้ในประเพณียี่เป็ง ประจำปี พ.ศ.2563

Read more

การประชุม คณะกรรมการ อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหลักกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2563 ครั้งที่ 3

การประชุม คณะกรรมการ

Read more