วันที่ 1 มีนาคม 2564 อบต.แม่ต๋ำ ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่าขึ้น ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 เชียงราย และได้ทำแนวกันไฟบริเวณสระจำตองใหญ่เขตหมู่ที่10 ต.แม่ต๋ำ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

Read more

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดม่อนเศรษฐี

Read more

ประชุมเลือกตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ต๋ำ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

Read more

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม อบต.แม่ต๋ำ พัฒนาชุมชนอำเภอพญาเม็งราย จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองความถูกต้องของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ระดับตำบล ปี 2563 โดยมีคณะบริหารการจัดเก็บข้อมูลระดับอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ผู้นำชุมชน และตัวแทนครัวเรือน เข้าร่วมประชุม

Read more

ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2564 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงิยเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2564

Read more

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 อบต.แม่ต๋ำ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมในตำบล โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ พระสงฆ์ และผู้นำชุมชนเข้าร่วม

Read more

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 อบต.แม่ต๋ำ ได้ดำเนินการจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ต๋ำ โดยได้เชิญ ผุ้นำชุมชนทุกหมุ่บ้าน ตัวแทนอัยการจังหวัดเทิง เจ้าหน้าที่สภาเด็กและเยาวชน พระสงฆ์ กลุ่มพัฒนาสตรี ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.แม่ต๋ำ เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ต๋ำ

Read more

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 อบต.แม่ต๋ำ จัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศ โดยได้เชิญอาสาสมัครสหรัสอเมริกามาให้ข้อแนะนำการจัดการเรียนการสอน แก่ อบต.แม่ต๋ำ โรงเรียน อบต.แม่ต๋ำ กรรมการสถานศึกษา และผุ้นำชุมชน

Read more