องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำเข้าร่วมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ป่าสร้างความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ในวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 9 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

Read more

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ วัดป่าม่วง หมู่ 4 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

Read more

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 85/2564 เรื่องกำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย

Read more

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่กักตัวในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ

Read more

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 49/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

Read more

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 50/2564 เรื่อง กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ทุกแห่ง ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่

Read more

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 47/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติม

Read more